Před 800 lety nebyly Kohoutovice ani založeny, ani se sem nenastěhoval první obyvatel. To je tak asi jediné, co můžeme s jistotou tvrdit. Letopočtem MCCX (1210) je pouze datovaná první písemná zmínka o naší obci, ale v Kohoutovicích se dozajista bydlelo již dávno předtím. Existují dokonce archeologické důkazy, že Kohoutovice byly osídleny již před 20 tisíci lety.

V roce 1209 brněnský komoří pan Lev z Klobouk založil premonstrátský klášter v Zábrdovicích. A protože to byl skutečně zámožný feudál, daroval klášteru kus svého majetku, který získal částečně za své služby od moravského markraběte. Na listině z r. 1210 je pečeť krále Přemysla Otakara I. Král v ní potvrzuje, že Lev z Klobouk daroval klášteru majetek, mezi jinými také vesnici Kohoutovice (psáno Kochutowiz) se vším příslušenstvím, s poli, lesy, loukami, vodami a pastvinami. Tato královská listina o velikosti asi 1×1 m je skutečně velkolepá. O to je však smutnější, že není pravá. Listina je na konci stvrzena svědky a právě z výčtu těchto svědků odborníci odvozují, že k darování vesnic, jmenovaných spolu s Kohoutovicemi, nedošlo ihned při založení kláštera, ale v letech pozdějších, někdy kolem roku 1220. Z tohoto letopočtu vycházeli naši předkové při oslavách 750 let naší obce v roce 1970.

První skutečně pravou písemnou zmínkou je listina papežská s datem 24. září 1237. Papež Řehoř IX. v ní bere pod svoji ochranu majetek zábrdovického kláštera vč. Kohoutovic (psáno Couthouici). Listina je o mnoho menší a skromnější a je opatřena papežskou pečetí.

O poměrech v obci z té doby bohužel nevíme vůbec nic. Velikost vesnice nepřesáhla s velkou pravděpodobností počet šestnácti domů. Zdrojem příjmů pro panství z této vesnice byly poplatky obyvatel a naturální odvody ze skromných výnosů polí a snad již i malé výměry vinic. Větší užitek přinášely okolní lesy.

V majetku kláštera zábrdovického však nezůstaly Kohoutovice příliš dlouho. V polovině 13. století přistoupil klášter k nákladné stavbě chrámu Nanebevzetí Panny Marie. V souvislosti s finančními potížemi prodal klášter mimo jiné i Kohoutovice klášteru dominikánek při kostele sv. Anny (dnes Fakultní nemocnice u sv. Anny).

 

Z materiálů MZA E 59, i.č. 1 a 3 čerpal Martin Kyselák

foto 1:
foto 2: Lev z Klobouk

no images were found