Škola, postavená r. 1886, vzkvétala pod vedením učitele Františka Bašného. Kohoutovickou jednotřídku navštěvovalo nejprve 40 a na přelomu století neuvěřitelných 91 dětí, jež vyučoval jediný učitel František Bašný. Na dvoutřídní byla škola rozšířena roku 1902. František Bašný byl ustanoven nadučitelem a prvním poučitelem se stal Ervín Klimecký.

Čilý stavební ruch po první světové válce a především elektrifikace obce (1925) přivedla do Kohoutovic spoustu mladých rodin. Potřeba mateřské školy a zejména dalšího rozšíření školy byla obrovská, vždyť malou dvojtřídní obecnou školu navštěvovalo ve dvacátých letech přes 120 dětí, přičemž na ně museli vystačit dva učitelé a jedna učitelka ručních ženských prací.

Dne 29. 8. 1926 byla při zdejší škole slavnostním způsobem otevřena mateřská škola, která byla zřízena z bytu bývalého správce školy a na zahradě bylo pro předškolní děti upraveno hřiště. Dětí 3-5letých bylo zapsáno 40. První učitelkou byla ustanovena Marie Halámková.

Konečně v letech 1936-39 došlo k přestavbě školní budovy na moderní trojtřídní školu s tělocvičnou, sborovnou, mateřskou školou a bytem pro školníka. Za účelem rozšíření školy byl vykoupen a zbourán grunt manželů Konečných, Bašného 34. Děti první třídy po dobu stavby docházely k vyučování do hostince u Veselých a ostatní děti do sokolovny.

Architekt Josef Polášek navrhl třípodlažní funkcionalistickou stavbu, která v prakticky nezměněné podobě stojí dodnes, jen místo dětí v ní sídlí úředníci naší městské části. Nová školní budova však měla i své nedostatky. Dodnes žijící první žáci vzpomínají na utrpení v zimních měsících. Vytápění učeben totiž bylo řešeno kamny, do kterých se přikládalo z chodby, aby uhlí nešpinilo a přikládání nenarušovalo výuku. Účinnost těchto kamen však byla tak špatná, že teplo bylo pouze žákům sedícím u výdechů teplého vzduchu z kamen. A tak byla do učeben nainstalována kamna klasická.

V roce 1930 provedly školní děti pod vedením učitele Jaroslava Förstra soupis hospodářského zvířectva. Jeho výsledky uvádím pro zajímavost závěrem. Napočítali 18 koní, 2 telata, 18 krav, 1 býk, 186 koz, 140 vepřů, 416 kuřat, 969 slepic, 26 hus a 23 kachen (obyvatel tu tehdy žilo 1089).

Připravil Martin Kyselák

foto 1: 1938 – škola po přestavbě na trojtřídní, dnes sídlo ÚMČ
foto 2: 1938 – jedna z učeben, vpravo vedle dveří výdechy původního vytápění

no images were found