Nadučitel František Bašný se narodil v Lešanech u Prostějova v roce 1859. Jako absolvent učitelského ústavu v Brně nastoupil 19. října 1879 na své první a zároveň poslední místo v Kohoutovicích, kde prožil 31 let.

„Učitelem v Kohoutovicích ustanoven jsem byl, aniž bych byl dříve do obce přišel se podívat a seznámit zdejší poměry školské. Maje tedy dekret v ruce, s žádostivým zrakem spěchal jsem na první místo svého působení – Ale ach! jak jsem byl zklamán, naleznuv školní stavení ve stavu prabídném, byt pak vykázán mi na protějším konci vesnice, byt to o jedné maličké, nízké světničce a ještě menší kuchyňce. Na chatrném krovu školního stavení, zbudována ještě zvonice a tak alespoň třikrát denně třásla a chvěla se škola ve všech svých útrobách až do základů.“ Tak popisuje Fr. Bašný své začátky v Koutovicích ve školní kronice.

Kronika dále uvádí, že „pan učitel vynikal krásnou postavou, plnou tělesné síly a horoucího nadšení. Pro svou milou povahu byl ctěn a vážen každým, kdo jej znal. Bašný byl přesvědčen, že nejlepšími národními hradbami je vzdělání a uvědomění lidu“.

A zřejmě i proto se zasadil o stavbu nové školy a její pozdější rozšíření na dvoutřídní, založil v Kohoutovicích Sokolskou jednotu a odbor Národní jednoty. Od počátku svého působení se účastnil spolkového života v učitelských organizacích. „Byl po dlouhá léta jednatelem a předsedou Budče brněnské (venkov), pak členem předsednictva Ústředního spolku jednot učitelských, byl dlouhá léta členem c. k. okresní školní rady, členem zemského disciplinárního senátu, delegátem zemské konference, členem stálého výboru zemské konference. Bašný byl zkrátka duší národního učitelstva na brněnsku a velmi sympatickou osobou českému učitelstvu nejen v markrabství, ale i v království a vévodství.“

Šest let trvalo, než se Bašnému podařilo prosadit stavbu nové školy, vždyť obec byla velmi chudá, a tak ke stavbě došlo až roku 1886. Pozemky stály 400 zlatých a stavba školy dalších 10.547 zlatých a 10 krejcarů. „S otevřením školy byla velká sláva s provoláváním díků císaři pánu, který na stavbu školy 200 zlatých darovati ráčil. Řeč pronesl správce školy a farář. Dítky pěkně zazpívaly několik písní a po zapění hymny (Zachovej nám, Hospodine, císaře a naši zem) rozešel se lid rozradostněn a uspokojen z dobrého díla.“

K večeru dne 12. ledna 1910 roznesla se bleskurychle po celé dědince neuvěřitelná a ohromující zpráva, že pan nadučitel je mrtev! „Kdekdo spěchal ke školní budově, aby se přesvědčil, je-li to skutečnost. Zesnul náhle – tiše. Vyučoval do posledního dne…, večer pak k 5. hodině náhle skonal jsa do poslední chvíle při vědomí. Pohřeb konal se až v sobotu dne 15. ledna odpoledne za velké účasti kolegů – učitelů z celého okolí i mnoha obecenstva brněnského.“ Ohledáním bylo zjištěno, že příčinou smrti byla mozková příhoda. Bašný je pohřben na hřbitově v Žebětíně.

Rád prožíval volné chvíle v přírodě, v lesích kohoutovických, které nadmíru miloval a opěvoval i ve svých básních. Ihned po jeho pohřbu vznikla mezi občany myšlenka postavit mu na památku kamenný pomník v lese, kudy téměř denně chodíval. Budova školy (dnes ÚMČ) byla v roce 1939 přestavěna a stojí dodnes na ulici, která nese jeho jméno. Pomník za ZŠ Pavlovská všichni dobře známe, možná se po 99 letech dočká opravy a pamětní desky s původním textem básně, jejímž autorem je právě František Bašný.

 

Přírodou i duší vládne svatý klid a mír,
lesem zlaté třásně linou,
každý list má barvu jinou,
všude barev vír – zde se slaví smír.
Fr. Bašný

Blah kdo v práci potu
konal úkol svůj,
tomu palmu zásluh
kde kdo připravuj.
Fr. Bašný

Stojí věky, hle dub starý s duší vykotlanou,
jenom trocha větví trčí jednou stranou.
Datel na něm paběrkuje červy v kůře skryté,
celé jeho tělo křivé bleskem je rozryté.
Fr. Bašný

 

S pomocí Školní kroniky sestavil Martin Kyselák

 

foto 1: František Bašný *1859 …+1910
foto 2: 1903 – nejstarší fotografie žáků školy, podučitel Ervin Klimecký, nadučitel František Bašný, učitelka ručních ženských prací Marie Plšková, žáci (někteří bosí)
foto 3: 1895 – nejstarší fotografie školy (dnes boční vchod úřadu MČ Kohoutovice)

no images were found