Senátoři Petr Pithart, Václav Koukal a Petr Šilar jsou spolupředkladateli novely zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, která chce ztížit možnost korupce politických stran prostřednictvím soukromého dárcovství a omezit výdaje na volební kampaně.Dosud platný zákon neobsahuje žádné limity výše darů stranám od fyzických nebo právnických osob a nestanoví žádné limity výdajů politických stran. Dlouhodobě je kritizován i fakt, že zákon nezajišťuje transparentnost výdajů stran a hnutí na volby a neklade žádné zvláštní požadavky na auditory, kteří vyhotovují zprávy o ročních účetních závěrkách stran. Stejně tak ani obchodním společnostem a družstvům, založeným stranami nebo jichž se strany účastní jako společníci nebo členové, zákon neukládá povinnost nechat si ověřit účetní závěrku auditorem.Senátoři tak prostřednictvím předložené novely chtějí bránit korupčním snahám prostřednictvím soukromého dárcovství, omezit výdaje stran na předvolební kampaně a posílit kontrolu financování.

Novela zavádí:
1. Úplný zákaz stranám přijímat dary od právnických osob a přijímat dary od fyzických osob, které nejednají vlastním jménem a na vlastní účet (od prostředníků).

2. Maximální limit hodnoty daru straně od jednoho dárce ve výši jednoho milionu korun za kalendářní rok.

3. Limit výdajů stran na volby do Poslanecké sněmovny, do Senátu, do Evropského parlamentu a do zastupitelstev krajů. Rozhodným obdobím pro výši limitu bude období 12 měsíců bezprostředně předcházejících příslušným volbám (80 milionů korun na volby do Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu a do zastupitelstev krajů, 3 miliony korun na kandidáta do Senátu).

4. Limit výdajů kandidátů vynakládaných na volby v rozhodném období rok před volbami do PS, Senátu, EP a do zastupitelstev krajů. Výdaje nezávislého kandidáta do Senátu nesmí převýšit 3 300 000 Kč, výdaje kandidáta politické strany, politického hnutí nebo koalice na volební kampaň nesmějí v období dvanácti měsíců přede dnem voleb převýšit 300 000 Kč.

5. Pravidla pro průhlednější financování volebních kampaní: povinnost stran a nezávislých kandidátů pro volby do Senátu zřídit zvláštní účet u peněžního ústavu, na kterém budou vedeny jejich jednotlivé příjmy a výdaje zvláště pro každé volby. Dále budou strany povinny předložit do 60 dnů po ukončení voleb kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny zprávu o skutečných výdajích na volby, která bude zahrnovat i úplný výpis z uvedeného bankovního „volebního“ účtu. Pokud strana a hnutí zprávu nepředloží nebo tato bude podle zjištění kontrolního výboru neúplná, Ministerstvo financí sníží straně příspěvek na činnost, a to o 5 % jeho roční výše za následující kalendářní rok. Strany budou povinny platit za reklamní plochy a inzerci přímo jejich vlastníkovi nebo provozovateli, nikoli prostředníkovi. Vynakládání výdajů na volební kampaň se vyhrazuje pouze stranám a jejich kandidátům.

6. Ustanovení, že zpráva o roční účetní závěrce strany nesmí být vyhotovena auditorem, který je členem této strany. Současně se zavádí povinnost obchodních společností a družstev, které jsou založeny stranami, nechat si ověřit roční účetní závěrku auditorem a tuto zprávu auditora pak zveřejnit.

7. Zveřejňování výročních finančních zpráv stran na internetu.

 

Zdroj: http://kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2011/Senatori-klubu-KDU-CSL-se-pripojili-k-podani-novel.aspx