Pavel BělobrádekPavel Bělobrádek byl hostem Studia STOP ČRo 6. Online Zde:

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Dobrý večer, milí posluchači. Český rozhlas 6 nabízí v tento čas svůj pravidelný diskusní pořad Studio STOP. Dnes na téma zastavení projektu Internetizace knihoven. Proč k němu došlo? Jaké bude mít následky pro více než 2 tisíce 500 knihoven v menších obcích a městech? Což je více než polovina veřejných knihoven, které byly k Internetu připojeny právě prostřednictvím tohoto projektu. Jakou kompenzaci, pakliže vůbec vláda, respektive ministerstvo kultury, které má nově projekt v kompetenci, ale nezískalo patřičné finanční prostředky, poskytne nejchudším vrstvám obyvatel, které tímto přerušením budou od Internetu odříznuty? Tak to je téma pro následujících 50 minut. Jejich pokud možno nerušený poslech přeje od rozhlasového mikrofonu Českého rozhlasu 6 Jarmila Balážová. V režii se o technické odbavení pořadu dnes postarají Ivana Braunerová a Radvít Novák.
Projekt Internetizace knihoven vznikl na půdě ministerstva informatiky. Na základě usnesení vlády, a to v roce 2004. Následně byl delimitován do kompetence ministerstva vnitra. Když udělám menší zkratku, dostanu se k těm nejpodstatnějším datům. V červnu 2011 podalo ministerstvo vnitra návrh na okamžité zrušení tohoto projektu. A to k 1. 7. 2011. Následně bylo na jednání vlády dohodnuto, že ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvem kultury provede analýzu současného stavu projektu a předloží návrh na jeho další pokračování. Národní knihovna provedla v knihovnách podrobné šetření současných a budoucích potřeb. Na základě výsledků průzkumu bylo mezi zainteresovanými ministerstvy dohodnuto, že projekt Internetizace knihoven bude nadále pokračovat. A to jako součást komunikační infrastruktury systému veřejné správy. Počátkem listopadu minulého roku předalo ministerstvo kultury ministerstvu vnitra podklady pro výběrové řízení na poskytovatele Internetu pro asi 2 tisíce 500 knihoven, které potvrdily zájem na pokračování projektu. Současně bylo dohodnuto, že projekt bude převeden do 28. března tohoto roku do kompetence ministerstva kultury. Po vyhodnocení výběrového řízení a uzavření nových smluv. V prosinci minulého roku vláda rozhodla na návrh ministerstva vnitra o pozastavení projektu. S tím, že v roce 2012 si jednotlivé resorty budou zajišťovat internetové připojení po vlastní linii. Problémem ovšem bylo, že v tomto okamžiku nebyl projekt Internetizace knihoven převeden do kompetence ministerstva kultury. A to včetně finančního zajištění. V průběhu podzimu ministerstvo kultury připravovalo již zmiňovanou koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015. Včetně internetizace knihoven. Její součástí bylo i budoucí pokračování projektu. Tento strategický materiál vláda schválila 11. ledna 2012, a tím také formálně potvrdila pokračování projektu. Měsíc nato, 28. února 2012 ale ministerstvo kultury oznamuje knihovnám ukončení tohoto projektu. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky požádal dopisem předsedu vlády Petra Nečase o prověření okolností, které vedly k zastavení projektu Internetizace knihoven. Ačkoli všechna zainteresovaná ministerstva, včetně usnesení vlády, potvrzovala jeho pokračování. Současně požádal o podporu k zajištění financování projektu v roce 2012, a to ve výši 18,75 milionu korun. K odpojení knihoven má dojít 28. března. A podstatná informace týkající se právě ministerstva kultury, to informovalo krajské knihovny, že jeho rozpočet nebyl přes veškerou snahu navýšen o finanční prostředky potřebné na zajištění úhrady připojení knihoven k Internetu od 28. března tohoto roku. Požádalo je proto, aby o tom informovaly ty knihovny ve svém kraji, které projevily o zajištění této služby ze státního rozpočtu zájem. Jaká tedy bude situace po 28. březnu? Právě o tom budu dnes diskutovat se svými hosty. Pozvání přijali Markéta Ševčíková, dnes tisková mluvčí a ředitelka kabinetu ministryně kultury Aleny Hanákové, donedávna ovšem dlouholetá pracovnice Českého rozhlasu. Proto vysvětluji také naše tykání. Asi by bylo obtížné po těch mnoha letech se pokoušet o něco jiného. Dobrý večer, Markéto.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Dobrý večer, zdravím posluchače.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Dále přijal mé pozvání také Vít Richter z Národní knihovny a předseda zmiňovaného Sdružení, pardon Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Dobrý večer i vám.

Vít RICHTER, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků, pracovník Národní knihovny
——————–
Dobrý večer.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Děkuju za to, že přišel k nám do studia také Pavlu Bělobrádkovi, předsedovi KDU. Dobrý večer.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda KDU-ČSL
——————–
Dobrý večer. KDU-ČSL stále ještě.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Ano, tak, já to tak v té zkratce, všichni víme, předpokládám, že naši posluchači jsou vzdělanější, ale děkuju za to upozornění. A posledním hostem je Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Pirátské strany. Dobrý večer i vám.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
Dobrý večer.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Vy všichni jste v minulosti jakýmsi způsobem zasahovali, ať už na svých blozích článkami či manifesty, nebo právě z pozice právě zmiňovaného sdružení zastupujícího knihovny nějakým způsobem interes a názor na tento projekt. Pojďme tedy začít tím nejzásadnějším. Myslíte si, že stát by měl mít minimálně v rámci své, řekněme, státní informační politiky zájem zajistit přístup k Internetu těm, kteří si ho nemohou dovolit? Prostřednictvím nějaké vlastní sítě. V tomhle případě jsou asi knihovny na rozdíl třeba od pošty tím nejvíce logickým místem. Kdo se vyjádří jako první? Vít Richter.

Vít RICHTER, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků, pracovník Národní knihovny
——————–
Já myslím, že to je celkem rozumné řešení, pokud vím, tak Evropská unie sama vyhlásila jakousi garanci každému občanovi Evropské unie přístupu k Internetu. Ty jednotlivé státy to řeší různým způsobem. Například ve Finsku může každý občan získat dotaci na připojení k Internetu. A česká vláda se rozhodla vlastně realizovat projekt Internetizace knihoven, kde vlastně každý občan této republiky může přijít do kterékoliv veřejné knihovny a ten Internet využít bezplatně. Tak myslíme si, že to je celkem rozumné řešení. Nehledě k tomu, že samozřejmě ten Internet v knihovnách je důležitý pro služby knihoven jako takové.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Pan Ferjenčík.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
No, já jsem přesvědčený, že to potřeba je. A jestli chceme vůbec knihovny jako instituce zachovat, Piráti jsou teda jednoznačně pro, tak je nutné je internetifikovat. Stejně tak knihovnám zajištění připojení k Internetu nařizuje zákon. Takže těžko můžeme říct musíte lidi připojovat k Internetu, ale nedostanete na to žádné peníze. A druhá věc je, že třeba jeden náš člen, zastupitel v Průhonicích založil knihovnu poté, co ji město zrušilo a dával příklad, že přišel k němu nový čtenář, co se přistěhoval do Průhonic a první místo, kde přirozeně očekával Internet, byla knihovna. Prostě sháněl se po místě, kde se dostane na Internet, dokud si nezajistí sám Internet doma. A to byl přitom zahradník. A šel do knihovny. A to je prostě potřeba, a zvlášť v těch zastrčených obcích, které, kde je ta penetrace Internetu mnohem menší než třeba v Praze.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Známe samozřejmě ze srovnání s jinými zeměmi jako je například Belgie, Nizozemí, další státy, které zmiňoval třeba i pan Richter, nebo k nimž se dostanete. To, že ten bezplatný Internet je přirozenou součástí knihoven a pak dalších institucí, které zajišťují třeba potřebným občanům možnost hledání zaměstnání. Nebo další spojení nikoliv jejich osobní jenom se světem a přístup k informacím, ale také se státní správou, s jejich institucemi. Pane Bělobrádku, myslíte si vy, že jsou knihovny tím dobrým místem právě pro tu internetizaci, lepší přístup bezplatný těm potřebným skupinám obyvatel, které si jej nemohou z různých důvodů dovolit doma?

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda KDU-ČSL
——————–
Myslím, že je potřeba rozlišit i to, v jakém místě jsou. Protože jsou místa, kde už při této situaci, která nastala, tak měly obecní úřady tuto, tuto svoji, nebo tuto funkci důležitou převzaly samy. Ale především je to otázka nějakého systému. Jestliže je tady jednou vládní koncepce elektronizace, mluvíme o e-Governmentu, a to je věc, která je určitě potřeba. Jestliže je to v programovém prohlášení vlády, jestliže je to, s tím počítají rozpočtová pravidla, tak tam samozřejmě je potřeba jednoznačně říci, že nemůže být žádná oblast, kde ten Internet dostupný nebyl. Já samozřejmě jsem také využíval jeden čas naší knihovny městské, sice jsem za ni platil nějakou korunu, ale bylo to, bylo to přirozené, protože tam jsem, jinde jsem v podstatě volný Internet nenašel v okresním městě. Jediná možnost, kde bylo možno se dostat na Internet, tak byla knihovna. A bezpochyby do té doby než bude úplně běžné, aby si ji pořídil, aby si ho pořídil každej, tak knihovna je přirozeným centrem, kde to očekáváme. Přijdu-li do nějakého města, tak přirozeně očekávám, že se do tohoto místa podívám a že tam najdu Internet k volnému použití. Je to otázka i těch lidí, kteří právě jim se finančně nevyplatí mít Internet samostatně a podívají se na něj jednou za týden nebo podobně. A tam myslím, že ta funkce bezpochyby je nesmírně důležitá.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Markéta Ševčíková, která v tuto chvíli zastupuje resort, kterému tak trochu spadlo do klína to nevděčné dědictví v rámci tohoto projektu. A teď je velmi často zmiňováno jako to, které pochybilo, které způsobilo, zanedbalo něco, a proto byl právě projekt Internetizace knihoven zastaven. Markéto, z tohoto pohledu resortu, který teď sehrává tu významnou roli a má jakousi zodpovědnost i vůči těm zmiňovaným 2,5 tisícům knihoven, tak je nebo není důležitý ten projekt? A proč vlastně došlo k jeho zastavení?

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
No, já bych tady upřesnila ráda několik věcí. On ten projekt nebyl zastaven, ale ještě než se dostaneme k tomu projektu samotnému, já bych chtěla říct na úvod, že mě hrozně mrzí, že ministerstvo kultury je tady neustále teď jako ostouzeno za to, že prostě ruší Internet v knihovnách. A já nevím co. Správně jsi řekla, že ministerstvu to spadlo do klína jako takový trošku Danajský dar. Správně tady bylo zmíněno, že celý ten koncept vznikl v roce 2004, napřed ho spravovalo ministerstvo informatiky, potom to přešlo na ministerstvo vnitra s tím, že to tedy přejde na ministerstvo kultury, ale také s penězi na ten projekt. Když to řeknu velmi lidově, aby tomu posluchači rozuměli. A ono se tak jako hezky přehrává ta horká brambora na někoho, když se mu potom také nedají k tomu peníze. To je jedna věc. Druhá věc. Projekt nebyl zastaven. My jsme pouze upozornili, a také se netýká všech knihoven v republice, ale pouze těch, které se přihlásily do toho „našeho“ ministerského projektu, které to chtěly …

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Ale těch je 2,5 tisíce.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Těch je 2,5 tisíce …

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
To je obrovské číslo.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Ale jinak máme 6 tisíc knihoven, které jsou připojeny k Internetu a poskytují ho také zdarma. Takže já neříkám, a zdůrazňuji, že se to netýká úplně všech knihoven. Takže netýká se to všech, ten projekt nebyl pozastaven, my jsme pouze upozornili ty knihovny, protože jsme to vnímali jako nekorektní a neseriózní, kdyby náhodou k nám na účet ministerstva kultury ty peníze nepřipluly, tak aby se ty knihovny neocitly v nouzi.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Kde se tedy ale stala chyba? Protože ten projekt nebyl do stanoveného data převeden do vašich kompetencí, včetně finančních prostředků, na druhé straně …

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
No, byl převeden k nám bez těch peněz.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Na druhé straně, tak, na druhé straně právě ministr financí pan Kalousek pochází ze strany, která může výrazným způsobem přispět také k tomu, aby ministryně kultury měla možnost pokračovat v tom projektu. Protože těch 2,5 knihoven, o kterých právě hovoříme, to je věc, která se týká především těch menších obcí. A ty mají samozřejmě zase menší šanci si nějakým způsobem jiným třeba z evropských fondů, samofinancováním z těch samospráv zajistit ty finanční prostředky.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
No, co se týče pana ministra Kalouska a paní ministryně Hanákové, tak tam žádný rozpor není. Samozřejmě, protože oba dva jsou jaksi z jedné strany z TOP 09 a Starostů. Vlastně je to soustranný, dá se to tak říci, asi ano, ale takže tam problém není. Tam ty peníze prostě nebyly na účtu ministerstva kultury proto, že zařehtal úřední šiml na ministerstvu financí. Prostě já, když jsem nastoupila do toho úřadu, tak jsem pochopila, že je tam fůra nejrůznějších procesů, není to tak jednoduché, a různě se tam prochází to různých schvalovacím systémem a tak dále, takže já bych řekla, že ta prodleva vznikla díky tady tomu.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Čili projekt bude pokračovat v okamžiku, kdy se ten úřední šiml jaksi dá do pořádku. A to může být v horizontu zhruba kolika měsíců? Abychom věděli.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Ne, to nebude v horizontu měsíců. Paní ministryně Hanáková je dohodnutá s panem ministrem Kalouskem, oni o tom spolu dlouze a velmi intenzivně jednali, on sám si myslím, že byl velmi udiven, že se to jakoby zaseklo. Takže v tuto chvíli už by měl pan ministr Kalousek, protože on tady teďka chvilku nebyl, v tuto chvíli už by mělo být vše podepsáno a uvedeno do běhu, takže ty peníze se zase potom musí předeponovat na ty knihovny a tak dále. Ale my si myslíme na ministerstvu kultury, že se všechno stihne ještě do toho 28. března. No, a kdyby se to čirou náhodou nestihlo, tak samozřejmě máme připraveno havarijní řešení.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
K tomu havarijnímu řešení se dostaneme. Já dám samozřejmě prostor také pánům. Já už jsem v úvodu zmiňovala, že právě Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky zaslal dopis panu premiérovi s návrhem prošetření celé té situace. A s tím, aby nějakým způsobem byla ta situace 2,5 tisíce knihoven, na nichž jsou zase závislé nějaké tisíce lidí, řešeny. Jaké vy máte především výhrady a kde vy vidíte tu chybu?

Vít RICHTER, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků, pracovník Národní knihovny
——————–
Tak, já to sleduju už řadu let od toho roku 2004, protože si pamatuju, že tehdy jsme vlastně připravovali ty podklady pro ten projekt. Já bych řekl, že to je prostě hra o ty peníze mezi těmi resorty. Protože vždycky, když došlo na lámání chleba a ten projekt se měl přesunout na kulturu, tak k němu z nějakého důvodu nedošlo. A vím, že ministerstvo vnitra vždycky za každých okolností chtělo dělat výběrová řízení. Myslím si, že to zaznělo i v médiích, že ten projekt byl velmi, velmi předražen. Podle vyjádření ministerstva vnitra z toho června loňského roku údajně za to ministerstvo vnitra ročně platilo kolem 100 milionů korun. Nebyla to samozřejmě pravda. Ale bylo to v tom návrhu vládního materiálu uvedeno, protože máme bezpečně ověřeno, že ve skutečnosti ten projekt stál 52 milionů. V loňském roce. A když se ten projekt připravoval na ministerstvu kultury, kdy my jsme si vlastně definovali ty parametry toho připojení, tak víme o tom, že na to připojení 2,5 tisíce knihoven by bylo potřeba asi 25 milionů korun. Takže celá ta záležitost se dá vlastně pořídit velmi, velmi lacině. Ale byly tady asi určité zájmy, aby to vždycky bylo na tom ministerstvu vnitra, a jak říkám, aby se vesele soutěžilo.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Budete trvat na přešetření toho současného stavu, pakliže skutečně třeba do 28. března nebo nějaké doby po bude poskytnuta ta finanční podpora zmiňovanému počtu knihoven?

Vít RICHTER, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků, pracovník Národní knihovny
——————–
Tak, nevím, jestli budeme trvat, my se hlavně budeme snažit o to dosáhnout, aby to od toho 28. března normálně fungovalo.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Ví se už, Markéto Ševčíková, jaká finanční výše bude? Protože teď pan Richter říkal, že na zachování toho projektu by stačilo asi 25 milionů korun.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
No, teď už je to 20 milionů, promiň, že ti skáču do řeči. Tam šlo o to, to řekl tady pan Richter velice přesně. A řekl to i hezky o ministerstvu financí. Ale tady se budu zdržovat, teda vnitra. A budu se zdržovat komentářů, jak to bylo na ministerstvu vnitra. Rozhodně já bych ještě zdůraznila, že ministerstvo kultury dělalo velice rozsáhlý průzkum, kdy se to prošetřovalo. My jsme se ptali těch knihoven, vyzvali jsme je, které se chtějí přihlásit do toho projektu, jak jsme říkali, přihlásilo se jich 2,5 tisíce, ty další nesledujeme. No, a co se týče tady toho šetření, my jsme s knihovnami diskutovali i o tom, jaké mají potřeby a tak dále a tak podobně. Takže tam je to přesně tak, jak říkal tady pan ředitel Richter.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Čili v tuto chvíli je připraveno 20 milionů korun, ano?

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
No, to je ta částka, o které se bavíme. Tam prostě ta částka musí přeplout z ministerstva financí na ministerstvo kultury.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Ano, chápu, pochopila jsem, teď už se to domlouvá mezi panem Kalouskem a paní ministryní …

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
To už je domluveno. Tam to záleží na těch …

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Ale je dohodnuta i tato částka?

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Ano, tam se bavíme prostě o částce 19 milionů a něco, kterou potřebujeme na pokrytí toho projektu do konce letošního roku. Takže …

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Protože kdyby to byla třeba jenom polovina, tak by to samozřejmě znamenalo zase nějaký zásadní posun. Pan Richter chce doplnit.

Vít RICHTER, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků, pracovník Národní knihovny
——————–
Možná, že tam jsou ještě takové formální překážky, protože vlastně ta rámcová smlouva, která to teďko zajišťovala, vlastně k 27. březnu skončí. A ministerstvo kultury, ač ty peníze bude mít, tak musí provést jakési zkrácené výběrové řízení na toho, na toho poskytovatele. A pokud vím, tak tím asi dneska jediným možným kandidátem vzhledem k té krátké lhůtě, která existuje, je asi Telefónica.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Ano, to je ta firma, která to poskytuje vlastně teď. To můžeme říct, protože ona vyhrála předtím to výběrové řízení, a to řekl opět pan Richter velmi přesně, že se vyhlásí to zkrácené výběrové řízení, kdyby došlo k tomu nejhavarijnějšímu stavu, k čemuž nedojde.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Tak, jsme rádi, že tak jako tady je někdo vždycky pochválen za to, že něco řekl přesně. Za chvíli pokračujeme.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Tak já už nebudu pana Richtera chválit. Tak třeba, ale pana Bělobrádka vlastně nemůžu, protože ten o nás nepsal hezky.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Ještě za chvíli dostane slovo. A, milí posluchači, zůstaňte s námi, stále posloucháte Studio STOP.
Dotaz v tuto chvíli na Mikuláše Ferjenčíka. Vaše strana byla ta, která při spuštění toho projektu pořádala dokonce protesty, mediálně upozorňovala na to, že se jí ten projekt zdá v tu chvíli předražený. To jsme, o tom jsme teď diskutovali, nějakým způsobem jsme to uvedli na pravou míru. Ale myslíte si, že ten projekt, že i jeho eventuální předražení je důvodem k pozastavení, k prodlevě? Jaké výhrady máte vy teď v současnosti? Jak ten pohled, jak ten pohled na tento projekt v tuto chvíli, bude-li pokračovat, právě s tou částkou blížící se 20 milionům, v tuto chvíli hodnotíte?

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
Vlastně ta naše primární výhrada tedy byl ten šibeniční termín, který dalo ministerstvo v červnu knihovnám, aby se jako přizpůsobily a našly peníze kdoví kde. Ale ministerstvo jakoby rezignovalo na to skutečně, řešit ty strukturální problémy. Podle nás …

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
A teď myslíte ministerstvo kultury?

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
Ano, tehdy ministerstvo vnitra, nebo prostě ten státní aparát, který tu …

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Hm, ano, ten proces v tu chvíli, ano.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
… který to řeší.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Takže mluvíme o ministerstvu vnitra v tu chvíli, abychom byli přesní.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
Ano. A my jsme přesvědčení, že je zbytečné, aby se dělalo jedno obří výběrové řízení, které zajistí Internet knihovnám v celé republice. I jsme si dělali sondu mezi providery, poskytovali internetového připojení. Řada různých poskytovatelů wi-fi sítí v malých obcích je s námi v kontaktu. A oni říkají, že by velmi rádi i zdarma připojovali knihovny k Internetu, klidně za, za ceduli vedle vchodu. Prostě proto, že oni sami knihovny většinou podporují a rádi to prostě výměnou za nějakou elementární reklamu poskytnou sami. A místo toho ministerstvo hledá nějakého jediného obřího dodavatele, který je schopen to dodat. Takže …

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Čili spíš věc týkající se fungování státní správy. A toho, že v určité výši přesahující konkrétní sumu vy prostě to výběrové řízení vypsat musíte.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
Takže co my bychom navrhovali, bylo, aby ministerstvo dalo mnohem delší lhůtu těm knihovnám, třeba 3, 4 měsíce na to zkusit získat toho providera ze svých zdrojů, tím nemyslím ze svých finančních, ale spíš prostě kapacitně oběhat ty místní poskytovatele, případně se obrátit na radnici, protože často je knihovna ve stejné budově jako obecní úřad. A zkusit si zajistit ten Internet sami ideálně bezplatně. A poté zjistit, kolik těch knihoven tedy zbývá, dobrá by byla samozřejmě nějaká finanční jednorázová motivace, já nevím, 3 až 5 tisíc korun třeba pro každou knihovnu, která se vyváže z toho centrálního projektu a zajistí si ten Internet sama. A následně je potřeba tedy zajistit Internet v knihovnách, které nemají tuto možnost. Samozřejmě zákon to ukládá, takže je velmi důležité, aby stát tedy zajistil financování a tam se přikláníme k tomu prostě poskytnout přímo prostředky té knihovně, aby byla schopná si za tržní cenu ten Internet pořídit. A až v případě těch poměrně unikátních případů těch obcí, které třeba potřebují satelitní připojení, nabízet to centrální řešení ze strany státu. To by podle nás měl být ten poslední krok a ne ten, ne ten první. Jak je to v tuhle chvíli. Poslední, co bych k tomu chtěl říct, v těch knihovnách se nejedná jenom o samotné připojení k Internetu. Ale i o přístup ke knihovnickým databázím. /Nesrozumitelné/ a další databáze, které, na které se běžný občan prostě ze svého Internetu nedostane. A to je velmi podstatné. Takže nedá se říct, že jakmile, jakmile bude stoprocentní pokrytí Internetu v České republice, tak můžeme Internet v knihovnách zrušit. Dokud nebude zajištěný ten přístup do databází pro občany.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
V tuto chvíli se hlásí dva pánové, kteří chtějí reagovat. Tak pojďme podle toho …

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Já se hlásím taky.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
… a ještě navíc Markéta, tak pěkně podle pořadí. Vít Richter, pan Bělobrádek, který zatím měl nejméně prostoru, pak následně Markéta Ševčíková.

Vít RICHTER, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků, pracovník Národní knihovny
——————–
Já jenom poznámku k těm, k těm návrhům. Ono to není tak úplně jednoduché. My jsme v každém případě vyzývali knihovny, aby pokud mají nějakou možnost třeba bezplatného připojení, teda od nějakého toho místního providera nebo nějaké cenově výhodné, aby si to, aby si to uskutečnily. Protože si myslíme, že z dlouhodobého hlediska prostě jaksi záviset na státní dotaci je velmi nebezpečné. Protože dneska je tady taková vláda, té se to líbí, zítra je vláda jiná. A může to všechno dopadnout špatně. Tak z dlouhodobého hlediska si myslíme, že by si to, tu konektivitu měl zajišťovat provozovatel knihovny. Nicméně není to tak úplně jednoduché. Pokud jde o to výběrové řízení, protože představa, že by ministerstvo kultury mělo distribuovat nějakou dílčí drobnou dotaci na 2,5 tisíce míst, a potom ji zase kontrolovat, jak je to využívaný a tak dále, to prostě není reálný. Takže z toho důvodu se volí ten centrální poskytovatel. A myslím si, že pokud, takhle. A samozřejmě, když se ty místní poskytovatelé třeba sdruží do nějaké, nějakého vyššího celku a jsou schopni to zajistit po celé republice, tak by to samozřejmě bylo výborné, aby tady byla konkurence. O nic jiného nejde.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Hm, ale to si musí zařídit ty knihovny v místě, ano.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Velmi drobně tedy teď poruším pořadí. Ale drobná reakce na to, co teď pan Richter říkal. Jakoby skutečně reakce na tu aktuální situaci a na to, že přece nikdo nebrání na těch místních úrovních ani providerům, ani knihovnám, aby se dohodli s tamní samosprávou, aby pak se mohli i v budoucnu vyvázat z počtu knihoven, které budou závislé právě na té jakési podpoře státní.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
První věc je, že ty knihovny nemají motivaci si hledat vlastního providera ve chvíli, kdy získávají ten dotovaný státní Internet. Proč by se staraly, když …

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
No, tak minimálně v tom, že je vidět, že s tím teď byl problém a lze počítat s tím, že bude i v dalších letech.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
To teda vládě nedělá moc dobrou vizitku, že aplikuje nějakou politiku tím způsobem, že se ten státní systém prostě zhroutí. Ale druhá reakce k tomu centrálnímu nákupu. Podle mě to spíš ukazuje na ty problémy státní správy strukturálního charakteru. Ale tam i kdybychom si najali jednorázově vždycky jednoho člověka na půl měsíce, aby to té konkrétní knihovně zajistil, tak vzhledem k té jednotkové ceně, za kterou to O2 poskytovalo, by to prostě vyšlo levněji. To jako je problém ministerstva, že nedokáže efektivně tenhle problém vyřešit. Ale vzhledem k ceně toho projektu to podle mě realizovatelné je.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Markéta Ševčíková pak bude reagovat, Pavel Bělobrádek. Vy jste se hlásil předtím o slovo, chtěl jste nějakým způsobem reagovat na to …

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda KDU-ČSL
——————–
Tak můžu já?

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
No, samozřejmě.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda KDU-ČSL
——————–
Já jsem myslel, že říkáte paní Ševčíková.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Ne, já jsem v pořadí, já nezavěšuju, jsem v pořadí.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Ona je v pořadí. Já tady určuju pořadí velmi přísně.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda KDU-ČSL
——————–
Já tady musím paní mluvčí říct, že ministerstvo kultury nemá odpovědnost za finanční plnění připojených knihoven. Protože je to otázka ministerstva financí, které převedlo peníze z vlastní kapitoly na ministerstvo vnitra už v roce 2003. Takže teď to vázne někde na ministerstvu vnitra. A problém je, že zodpovědnost za to má ministerstvo kultury. Takže tady my hovoříme o něčem, co je důsledkem toho, že se zrušilo ministerstvo informatiky. Pak se to převedlo na částečně na vnitro, částečně na finance, které to pak zase měly přes vnitro převést na kulturu. A my se tady dostáváme do toho, že za několik let dlouhých se dostala ta situace tak daleko, že mnohé knihovny tedy nevědí, zda budou mít nebo nebudou mít možnost připojení k Internetu za státní peníze. Já myslím, že tahle debata je velice důležitá. Protože my se tady dostáváme k principu, který asi je velice důležitý, a to je princip subsidiarity. To znamená, jestli není někdy levnější než dělat centrální nákupy z ministerstva, jestli to není levnější nebo jednodušší vyřešit na obcích. Mně několik našich starostů napsalo, že oni si myslí, že ta knihovna to ani nepotřebuje, protože oni si to zařídí tak, že ten bezplatný Internet prostě udělají na obci. A že je zbytečné, aby to bylo na dvou místech. Takže myslím, že tam je potřeba, aby ta komunikace skutečně byla, aby skutečně vyhovovala té koncepci elektronizace. Protože veřejná správa a samospráva by měly být úzce propojeny. A obzvláště proto, že výkon státní správy a samosprávy na našich radnicích jsou prostě propojeny a vidím tam velké mezery právě v té komunikaci. Protože účelnost, se kterou můžeme dojít k tomu, že mnoho těch míst bude saturováno volným přístupem k Internetu v jiné instituci než je knihovna, je určitě možné. Na druhou stranu, nezastupitelná záležitost té sítě knihoven a v ní možnost přístupu i k těm databázím, které skutečně veřejně přístupné nejsou. I když tam je otázka, jaká by tam byla i cena. Protože některé jsou zpoplatněny. Tak to je určitě důležitá věc nejenom pro komunikaci, ale pro otázku třeba hledání zaměstnání, hledání dalších možností uplatnění. Takže tudy určitě cesta vede. Ale myslím, že to právě směřuje k tomu, že státní správa a samospráva často se překrývají a často spolu špatně komunikují. A bezpochyby je to otázka, že 3 ministerstva, která jsou zainteresována, se nebyla schopna za mnoho let domluvit na tom, aby těch původně 73 milionů, které někde na to byly vyčleněny, někde běhají. A nedoputovaly tam, kam mají.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Reakce je teď na Markétě Ševčíkové a na tom, zda tato situace bude jakýmsi poučením i pro ministerstvo kultury. Otázka je, nakolik to může ovlivnit i v následném roce při vytváření rozpočtu a tak dále. Je to složitější. To je jeden dotaz. Reakce na to, co říkal pan Bělobrádek. A druhý dotaz, reakce na to, co, o čem hovořil také Mikuláš Ferjenčík. To znamená jakási motivace knihoven k vlastní iniciativě, k hledání vlastního řešení.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Tak, k tomu prvnímu, k té první otázce bych řekla, pláčeme všichni pěkně, ale na špatném hrobě. To už jsme tady řekli několikrát. Ministerstvo kultury se snaží …

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
No, tak ministerstvo kultury je na druhé straně součástí …

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
… o komunikaci se všemi knihovnami. A samozřejmě, že se snažíme seč můžeme, komunikovat i s těmi ostatními ministerstvy. Dobře to tady řekl pan Bělobrádek, že tam prostě se převádějí neustále nějaké peníze, kompetence z jednoho ministerstva na druhé a tak dále a tak podobně. Nicméně my se snažíme.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Já jenom, já jenom, já jenom ten dotaz doplním. Já jsem už v úvodu říkala, že ministerstvo kultury tím, že v té, v tom sledu toho předávání tohohle horkého bramboru včetně kompetencí je to poslední a nemělo tolik času, tak že je to trochu shození i té zodpovědnosti na něj. Ale ptala jsem se teď na to, zda můžete a do jaké míry vyvodit z této situace nějaké poučení a připravit v rámci budoucnosti hladší převádění tohoto, aby se ta situace neopakovala. Aby …

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Poučení z krizového vývoje, ano, no, máme to takové poučení, že musíme prostě asi rychleji komunikovat. Tak ona je státní správa samozřejmě dosti zmolochovatělá, dá-li se vytvořit takový neologismus, a pochopitelně, že je každý převod strašně komplikovaný. No, tak to se bavíme pořád o tom dokola. Samozřejmě, že jsme poučeni. Samozřejmě, že si dáme pozor, aby se to nedálo a nedělo v letech budoucích. Ale to je tak asi všechno, co můžeme konstatovat.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Ten krizový scénář mě zajímá ještě než se dostaneme k motivaci těch knihoven. Protože jsi v úvodu říkala, že pakliže se nestihne do data 28. března zajistit tedy převod těch financí, zajištění toho v tuto chvíli jediného providera, tak že máte připravený krizový scénář na pomoc konkrétním knihovnám.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Ano, ono už to tady vlastně zaznělo. Ono, není to nijak komplikované. Muselo by se tedy vyhlásit to zrychlené výběrové řízení, my se samozřejmě budeme snažit s tím poskytovatelem té služby, ale já to vůbec nepředpokládám. My jsme optimisté, takže ty peníze tam prostě se převedou. My se samozřejmě pokusíme, kdyby k tomu, nedej bůh, došlo, ale k tomu nedojde, domluvit s tím poskytovatelem toho internetového připojení, aby případně chvilinku počkal, aby ty knihovny neodpojoval. Ale pořád se v médiích neustále omílala jedna věc, kterou bych ráda uvedla na pravou míru. To odpojení od Internetu jako neznamená zánik těch knihoven. To je prostě vlastně určitý nadstandardní prvek, který teďka to ministerstvo kultury, naše ministerstvo, zajišťuje. Já bych ještě zdůraznila, jak tady říkal Mikuláš Ferjenčík, že knihovny nemají motivaci. No, jak které. Ono taky ministerstvo zřizuje pouze 3 knihovny ze zákona. Ostatní knihovny jsou zřizovány obcemi, městy, kraji a tak dále. A je v jejich zájmu, co chtějí vlastně těm občanům poskytovat. Takže máte pravdu, Mikuláši, ano, někde si to mohou udělat tak, jak tady říkal i pan Bělobrádek, že se prostě dohodnou obec s tou knihovnou a zajistí si to internetové připojení samy. A jediné, co tedy vlastně těm knihovnám „hrozí“ je to, že nebudou v evidenci ministerstva kultury, tím pádem my je přestaneme sledovat a tím pádem se nebudou moci účastnit grantů ministerstva kultury a využívat dalších možností, které jim umožňuje knihovní zákon. To je tak celé.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
A další věc, která hrozí především občanům, protože o těch je řeč, ti jsou ti, kteří budou postihnuti tím, jestli knihovna v daném okamžiku, protože neměla delší dobu a delší lhůtu na připravení se krizového scénáře, protože původně tedy bylo slíbeno, že do určitého data bude pokračovat, budou financovány, tak ne každý to stihl, tak bavíme se samozřejmě nikoli o zániku knihoven, to je všem jasné, bavíme se o tom, že ale tam nebude připojení k Internetu. Bezplatné. Které v dnešní době hraje nesmírně významnou roli, v době elektronizace, v době, kdy na každé ucházení se o brigádu, zaměstnání, studium, musíte všechno posílat elektronicky, tak je to samozřejmě důležitý prvek. Ale Mikuláš Ferjenčík, o němž jsi hovořila, chce reagovat.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Já jsem mluvila i o panu Bělobrádkovi.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Ano, ale on chce teď reagovat. On se taky hlásí, všichni budou reagovat na tebe. Pořadí Mikuláš Ferjenčík.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
Já jsem chtěl reagovat. Podle mě ve chvíli, kdy nebudeme schopni zajistit, aby knihovny skutečně poskytovaly přístup k Internetu, tak je jako instituce v dlouhodobém horizontu můžeme skutečně zavřít. A podle mě by to byla velká chyba.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Proč? Vy chodíte do knihovny jenom kvůli Internetu? Tam si chodíme půjčovat knihy, ne?

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
No, ale dneska nastupuje éra například e-booku. A v souvislosti s tímto budou hrát knihovny, doufám, dlouhodobě nezastupitelnou roli. A ignorovat tu internetizaci společnosti jako celek a říct, tuhle síť knihoven můžeme odepsat, je prostě podle mě hloupost. Jak, a především …

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Jak vy si představujete tu motivaci? Jak by měla ta motivace podle vás vypadat například?

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
No, motivace knihovny k tomu …

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Větší, ano, ano, samozřejmě.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
No, tak stát by měl tedy oslovit knihovny s tím, že pokud si zajistí Internet z vlastních prostředků nebo samy, tak jim třeba dá nějakou jednorázovou dotaci.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Ale to my jsme udělali. My jsme oslovili knihovny. 2,5 tisíce se jich přihlásilo, ostatní je nechtěly, protože si to zajišťují samy.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
No jo, vy jste je oslovili, ale neřekli jste jim, když si to zařídíte sami, tak dostanete stejně nějaké peníze. Vy jste řekli, buď si to zajistěte sami, nebo vám to budeme dál platit my. To žádná motivace není. A pak bych chtěl reagovat na tu poznámku o subsidiaritě. Podle mě je podstatné, aby stát garantoval určitou úroveň infrastruktury celostátně. A je dost riskantní nechat třeba zajištění Internetu v knihovnách v některých menších obcích přímo na zastupitelstvech. I podle třeba zkušeností knihovníků je obrovský problém získat vůbec nějakou elementární dotaci na nové knihy, aby ta knihovna byla použitelná. A právě ten digital divide, to, že hrozí, že vzniknou ostrovy bez Internetu v České republice, lidí, kteří vlastně budou technologicky o desítky let pozadu, je celostátní problém. To je problém dlouhodobé nezaměstnatelnosti.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Ano, ano, Mikuláši, chce v tuhle chvíli reagovat několik lidí. Jenom zkusme se o tom bavit z pozice toho, v jaké je v tuto chvíli ten projekt a nikoliv jakoby úvah, které sahají až jakoby zpět a zasahují do dalších a jiných oblastí. Čili slovo má teď v tuto chvíli Pavel Bělobrádek a následně Vít Richter, potom Markéta Ševčíková.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda KDU-ČSL
——————–
Já si nemyslím, že je vůbec možné nechat na zastupitelstvech. Tam je právě rozdíl mezi státní správou a samosprávou. Ale co se týká toho, jestli tady je nějaká garantovaná síť, no, máme tady přeci vládní koncepci elektronizace. Máme tady programové prohlášení vlády. Máme tady rozpočtová pravidla. A to je velice důležitý, že prostě není možný některý věci dělat jinak, jestliže jsou tady rozpočtová pravidla, jestliže v rozpočtu státním jsou na to vyčleněny peníze, já, tam je uloženo z těchto peněz hradit služby, které tam jsou účelově vázány. To znamená nemůže to být v tom nějaký chaos. A o to tady jde přece. Samozřejmě, že narušení sociální soudržnosti, které může, ke kterému může dojít právě při tom, když nebude dostupný veřejný Internet, tak sociálně slabší obyvatelstvo tu možnost komunikace, ale i třeba se státní správou bude ztrácet. Takže tady jsou koncepce. Tady jsou i právní předpisy. Jsou tady k tomu dokonce i obecně závazné právní předpisy. Je tady zákon, je tady nějaká informační politika. Takže tam všude najdeme tadyhle ty věci, o kterých se bavíme. A jde jen o to, aby byly dodržovány. A to, oč tady jde je, aby v případě že skutečně dojde k nějakému, k nějaké situaci, kdy nebudou peníze na to, aby se plnily tadyhle ty základní a elementární věci, které stát je povinen plnit, tak to je asi špatně. Budu jen rád, když dojde k tomu, že se peníze najdou a že k odpojení nedojde.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Vít Richter. A zajímá mě hodně, samozřejmě reagujte na to, co bylo řečeno a na to, co chcete. Ale zajímá mě hodně, jaká je vlastní odpovědnost, nebo jaká by měla být v ideálním případě vlastní odpovědnost knihoven a obcí, aby ta aktivita, protože nejvíc se vždycky to prostředí utváří v tom daném místě. Asi těžko může stát seshora něčím jiným než finanční injekcí víc kultivovat to prostředí.

Vít RICHTER, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků, pracovník Národní knihovny
——————–
Tak, dneska je ta situace nastavená tak, že každá obec si prostě rozhoduje o zřizování a provozování své knihovny sama. Tady v České republice byla od roku 1919 tradice, vlastně ze zákona měla obec povinnost zřizovat a provozovat knihovny. To od roku 2001 neexistuje. Neplatí to, to znamená každý si o tom rozhoduje sám. My jsme se obávali, že dojde k nějakému masivnímu rušení knihoven, ale není to pravda. I když těch knihoven možná v těch nejmenších obcích trošku ubývá, tak ten úbytek není nijak dramatický. A z toho usuzuji, že ty knihovny prostě, ty obce ty knihovny chtějí a potřebují. Na druhé straně si musíme uvědomit, že Česká republika je typická tím, že má obrovské množství malých obcí. Skutečně malých obcí. 100 lidí, 200 lidí a tak dále. A zatímco pro velké knihovny zajistit si internetovou konektivitu, nebo velké obce, velká města není dneska žádný problém, tak pro ty malé obce to může být skutečně jako nepříjemný, nepříjemný výdaj. Zvláště, když se to dozvědí z měsíce na měsíc. Takže to není jednoduchá situace. A pak také musíte si uvědomit, že třeba ta knihovna nebo koneckonců i ten Internet v malé obci je vlastně neefektivní zařízení jako z hlediska jako počtu obyvatel, kterým slouží a tak dále.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
A to je přesně to, co mě zajímá. Jestli to není trošku i svým způsobem způsobeno tou dlouholetou tradicí a tím, že u nás knihovny byly tak trochu tichá a mrtvá místa, kam se přišel člověk tak potichu vzdělávat, potichu si listovat v tu chvíli knihami, v tomto případě i surfovat na Internetu. Protože člověk zná z jiných států to, že v některých místech, v některých regionech se snaží i ty obce i vedení knihoven udělat z toho jakýsi širší kulturní stánek, kde je možné setkávat se při jiných příležitostech, využít to jako místo, kde se lidé shlukují, vnímají ho jako svoje, eventuálně jsou schopny se pak samy zapojit nějakým způsobem v tomto případě dosložení se na Internetu. Což neříkám, že má být ta státní politika. To se teď bavíme samozřejmě o tom, jak eventuálně mohou knihovny také fungovat. Markéta Ševčíková.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Tak, já jsem si tady dělala poznámky, protože už nevím, na co mám pomalu reagovat. Tak, pamatuju si, že říkal pan Ferjenčík, že by to na zastupitelstvech jednotlivých obcí nenechával. No, já bych to na nich naopak nechala. Teď neříkám, že my se jako ministerstvo zříkáme nějaké zodpovědnosti. Ale prostě ta komunikace v rámci té obce, byť je sebemenší, byť má třeba 100 obyvatel, je jako samozřejmě jednodušší. To je jedna věc. Druhá věc. A je to teda kacířská věc a asi bych to neměla říkat. Ale prostě je to, víte, já mám pocit, že tady řešíme bouři ve sklenici vody. Tady se nejedná o žádnou částku, která rozloží nějaký obecní rozpočet. My všichni, jak tady sedíme, připojení k Internetu máme, předpokládám, že skoro všichni v mobilu. Tak víme a dovedeme si představit, kolik to tak asi může stát. Takže když to vyčíslíme, bavíme se o částce 300 až 500 korun měsíčně, což fakt jako žádný obecní rozpočet nerozloží. Když budeme u těch extrémních případů, kde se to zajišťuje satelitním připojením, kde není pokrytí v rámci mobilní sítě, tak dobře, to stojí 1500 až 2 tisíce, což ale také není částka, z níž obec vykrvácí. Když, říkám, neměla bych to asi říkat, ale je to tak prostě.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Ale ta bouře ve sklenici vody ale přece nevzniká kvůli této poměrně malé částce. Bavíme-li se skutečně o rozpočtu nějaké obce. I když některé jsou tak malé, že tam i starosta, starostkyně vykonává funkci zdarma. A to jsou prostě opravdu rozdíly proti větším místům. To, proč se o tom tak diskutuje a upozorňuje se na to je, a vyplývá z toho, že stát se přeci k něčemu zavázal.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Ano, že jsme se zavázali jako stát …

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Něco slíbil a teď to nedodržel …

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
… samozřejmě.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
A způsobil prodlevu těm konkrétním knihovnám.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Ale není pravda, ale není pravda, že jsme to nedodrželi. Já jsem tady už na začátku říkala, že projekt nebyl zastaven, my se snažíme to dodržet, už jsem stokrát říkala, že prostě nepřihlásily se do toho všechny knihovny. Ty, které se přihlásily, protože jsme korektní a seriózní, jsme informovali o tom, že ještě ty peníze nemáme předeponovány, takže by mohlo k něčemu dojít, aby se nevyděsily. Ale my předpokládáme, že k tomu vůbec nedojde. Tak.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Tak, máme do konce pořadu asi tak 5 minut, 4 minuty. Čili teď prosím reakce. Mikuláš Ferjenčík a Vít Richter, samozřejmě pan Bělobrádek, bude-li chtít.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
No, mně to přijde, že stát se prostě vzdává zodpovědnosti za to, že garantuje nějakou velmi nutnou službu, kterou potřebujeme.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Ale to není pravda, my se nevzdáváme ničeho.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
Prostě dlouhodobě je připojení k Internetu stejně důležité jako rozvod elektřiny nebo rozvod teplé vody. A to prostě nejde jen tak ignorovat a říct 25 tisíc korun za rok si může obec o 100 nebo 200 lidech dovolit prostě podle mě to je nezodpovědné.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
A já jsem říkala, že to nemám říkat, že z toho zase mě bude každý chytat za slovo, no, tak to byl jenom příklad.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
A prostě podle mě by byla velká chyba se téhle sítě knihoven vzdát, když už je na místě …

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Tak, ona pokračovat bude. Markéta Ševčíková říkala, že v tuto chvíli pokračovat bude. Je to spíš o tom procesu, o tom, aby nevznikaly tyto nepříjemné situace, z nichž pak jako vyplývá panika pro 2,5 tisíce knihoven.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
Zvlášť ve chvíli, kdy jsou ty náklady na její udržení právě takhle nízké. A myslím, proto to je důležité.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
No, nízké, ale zase když to spočítáme, je to 20 milionů, které jdou zase ze státního rozpočtu, což jako že není zase jako úplně hubička. Ale samozřejmě, že v tom kvantu, no, nic. My se odpovědi ale opravdu nezříkáme, pane Ferjenčíku. Vidíte, že my snaživě komunikujeme i s těmi knihovnami, proto jsme jim poslali ten dopis.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Tak, Vít Richter.

Vít RICHTER, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků, pracovník Národní knihovny
——————–
No, já si jenom dovolím poznámku, protože tyhle ty situace s tím koncem nebo nekoncem projektu Internetizace zažívám poměrně dost často. Tak já si myslím, dovolil bych si tvrdit, že pro některé orgány státní správy prostě projekt Internetizace není prioritou. Protože se vždycky dozvíte, že, já nevím, policisté nemají co jíst, hasiči a tak dále …

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Učitelé …

Vít RICHTER, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků, pracovník Národní knihovny
——————–
… učitelé a tak dále a tak dále. A samozřejmě pokud jde o knihovny, tak to je vyloženě zbytná, zbytná záležitost. A v tom je trošku ten problém, že prostě ti zainteresovaní to nevnímají trošku jako jakousi prioritu, o kterou by se opravdu měli starat. Byť pokud jde o ty finanční prostředky je to vlastně z hlediska celkového státního rozpočtu zanedbatelná částka.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Pan Bělobrádek.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda KDU-ČSL
——————–
No, já si dovolím jen říct, že v okamžiku, kdy jsou tady nějaké závazné předpisy, tak by stát sám měl jít příkladem. A spíš tady se bavíme o tom, jak po rozdělení jednoho ministerstva další tři ministerstva neustále nejsou schopny po mnoho let se dostat k nějakému výsledku, který by byl jaksi naplněním těch předpisů a těch dokumentů, které sama vláda vydala. Takže to je myslím to nejsmutnější na celém případě. Jinak o tom, že máme příliš malé obce a o tom, že knihovna by měla být širším kulturním společ…, nebo tím prostředníkem, to je, o tom určitě nemůže být sporu. A já věřím, že si všichni uvědomíme, že pokud i na té nejmenší vesnici nebude alespoň elementární komfort pro ty obyvatele, tak je můžeme odepsat a všichni se můžou nastěhovat do Prahy. A to určitě není naším cílem.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Markéta Ševčíková, poslední minuta. Dneska byla ve velkém oslabení tří proti jedné, v podstatě, to samozřejmě trochu ironicky říkám.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda KDU-ČSL
——————–
My jsme byli hodní.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Ano, říkám trošku ironicky.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Ne, pánové byli úžasní.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Poslední minuta, poslední minuta, prosím, na shrnutí toho, co se tedy do toho 28. března plus minus kolem něj bude dít.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Já můžu jenom zopakovat to, co už jsem říkala. Paní ministryně Hanáková jednala intenzivně s panem ministrem Kalouskem. V podstatě ta jejich diskuse dopadla velmi pozitivně, velmi slibně. Teď říkám pouze už záleží jenom na nějakém úředním převodu. Já, všichni jsme bytostnými optimisty, my se snažíme opravdu, jako ministerstvo kultury se všemi komunikovat. My se žádné zodpovědnosti nezříkáme. My víme, že máme tu povinnost ze zákona, opravdu knihovny nám jsou blízké, samozřejmě jenom v rámci toho, co obhospodařovává náš resort. Ale také nezapomeňte, vy, pánové, ani vy, posluchači, že ministerstvo kultury je bohužel vždycky, když se rozdává z toho státního ranečku, to poslední. A může tam paní ministryně prostě jednat jak chce, tak vždycky přijdou ti takzvaně potřebnější, a tím pádem je to potom těžké, že jo.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Říká Markéta Ševčíková, tisková mluvčí a ředitelka kabinetu ministryně kultury Aleny Hanákové, které děkuji za účast ve studiu a přeji pěkný večer.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Pěkný večer.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Také Vít Richter přijal mé pozvání, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků. On je sám z Národní knihovny. Děkuju i vám.

Vít RICHTER, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků, pracovník Národní knihovny
——————–
Děkuji, na shledanou.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Stejný dík patří Mikuláši Ferjenčíkovi, místopředsedovi Pirátské strany. Děkuju.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda České pirátské strany
——————–
Pěkný večer.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
A hezký večer a dík patří i Pavlu Bělobrádkovi, předsedovi KDU-ČSL.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda KDU-ČSL
——————–
Děkuju a na shledanou.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, tisková mluvčí, ředitelka kabinetu ministryně kultury, bývalá redaktorka Českého rozhlasu
——————–
Ještě březen – měsíc knihy, tak ať posluchači čtou a chodí do knihoven.

Jarmila BALÁŽOVÁ, moderátorka
——————–
Já kdybych mohla, přimluvím se za ty neelektronické, ale tak to je samozřejmě velmi subjektivní věc. Poděkování patří ještě Ivance Braunerové a Radvítu Novákovi, kteří se v režii starali o technické odbavení. Hezký večer za všechny přeje Jarmila Balážová.

ČRo 6 | 14.3.2012 | 22:10 | Pořad: Studio STOP |