Návrh na trestní stíhání, které předal senátor Petr Šilar nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Pavlu Zemanovi, obsahuje 4 základní body: 
1) řešení insolvence společnosti CE WOOD,
2) zadávací řízení na provádění lesnických prací od roku 2012, při kterém bylo využito, jednacího řízení bez uveřejnění,
3) předražené zakázky IT,
4) směna pozemků v lukrativní oboře Radějov.


1. Postup LČR v insolvenčním řízení vedeném se společností CE WOOD, a.s.

LČR uzavřely v roce 2009 se společností CE WOOD, a.s.. (dále CEW) dohodu, na základě které vzaly zpět svůj insolvenční návrh. Po zastavení insolvenčního řízení mělo být pro zajištění pohledávky LČR zřízeno zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví společnosti Javořice a.s., ovládané CEW. O nevýhodnosti a možných rizicích vyplývajících ze zřízení takového zástavního práva informovali vedení LČR právní zástupci. Jednalo se zejména o vysokou pravděpodobnost podání odpůrčí žaloby vůči těmto smlouvám insolvenčním správcem v případě, že bude zahájeno insolvenční řízení vůči společnosti Javořice a.s. – což se přesně také stalo.

Předmětem dohody byl dále závazek LČR nepodat po dobu jednoho roku od uzavření dohody s CEW insolvenční návrh vůči této společnosti ani se nepřipojit k jinému insolvenčnímu návrhu. Tento závazek nepodat nový návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči CEW vypršel dne 27. 7. 2010, LČR však nový návrh podaly až dne 27. 12. 2010, ačkoli po celou dobu měly vůči CEW pohledávky převyšující cca 150 mil. Kč a bylo zřejmé, že společnost CEW je v úpadku. V rámci výše uvedené dohody měl být realizován i nákup nemovitosti – pily v Ptení ve vlastnictví Javořice a.s. – společností ovládanou CEW, a to za cenu několikanásobně vyšší, než byla účetní nebo tržní hodnota.

2. Výběrové řízení 2012+
LČR zahájily 28. 4. 2011 jako zadavatel užší řízení na veřejnou zakázku „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2012+“, evidenční číslo veřejné zakázky VZ 60059587. Zakázka byla rozdělena na 117 částí podle tzv. smluvních územních jednotek. V některých případech odmítl uchazeč, který byl první v pořadí, uzavřít smlouvu. V takovém případě byl v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a zadávací dokumentací k zakázce vyzván druhý, respektive třetí uchazeč v pořadí.

Na celkem 23 částech zakázky LČR zadávací řízení zrušily z nejasného důvodu a na zrušené zakázky obratem vyhlásily jednací řízení bez uveřejnění – nejméně transparentní z možných řešení daných zákonem. Pro tento postup nebyly splněny podmínky stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ceny, za které jsou tyto zakázky realizovány na základě jednacího řízení bez uveřejnění, jsou výrazně vyšší, než by byly realizační ceny na druhém, respektive třetím místě. Tímto postupem vznikla škoda, kterou lze odhadnout na částku cca 200 mil. Kč.

3. Kauza nákupu informačních technologií. LČR nakoupily v roce 2009 od firem DYNN a.s. a Time Import a.s. (personálně a majetkově propojené – vzniklé z firmy QRIS a.s.) v roce 2009 služby a plnění v IT v celkové hodnotě cca 630 mil. Kč. Jednalo se o zřízení služby systémového integrátora a služby Help desk. Tento vágní název znamenal v praxi to, že data dosud zasílaná z organizačních jednotek na centrální server na ředitelství LČR se nyní zasílají přes vložený mezičlánek – datové centrum, kde má také fungovat on-line poradenství. Odborníci na IT se shodují, že se jedná o zbytečnou a účelovou úpravu, která slouží pouze k odlivu finančních prostředků ve prospěch firmy DYNN a.s. Pokud pomineme zbytečnost této úpravy, cena za zřízení tohoto centra je odborníky odhadována pouze v řádu milionů Kč. Navíc zakázka, za kterou LČR zaplatily neuvěřitelných 630 mil. Kč, byla zadána bez výběrového řízení, čímž byl jednoznačně porušen zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Toto centrum je dnes provozováno opět firmou DYNN při měsíční fakturaci 7 mil. Kč za tuto službu. Tato částka nemá žádné nákladové opodstatnění. Důkazem může být prověření systému nezávislým odborníkem a kontrola nákladů u firmy DYNN a Time Import, které pořízení a provoz tohoto zbytečného mezičlánku skutečně stál.
Jen pro srovnání lze uvést, že ještě v nedávné době stál celkový provoz IT včetně nákupu SW a HW cca 40 mil. Kč/rok.
Bez zajímavosti není ani to, že v roce 2009 LČR zakoupily od firmy Dynn a.s. dokument s názvem „Strategie informačních a komunikačních systémů LČR“, jehož zpracovatelem byl Martin Stuffi – a to za 1,99 mil. Kč. O dva roky později dokument stejného názvu a obsahu dodává firma Time Import a.s. (řešitel opět Martin Stufi), tentokrát za necelých 15 mil. Kč. Dokument svým obsahem neodpovídá ani původní ceně.

4. Směna pozemků v oboře Radějov

LČR směnily v roce 2010 s fyzickou osobou 1077 ha v lukrativní oboře za 1410 ha lesů, které jsou rozmístěny na devíti katastrálních územích v rámci pěti krajů! V oboře Radějov byl pronajmut výkon práva myslivosti v ročním nájmu 1,5 mil Kč. Další ztrátou je nižší výnos z běžného lesnického hospodaření. Podle závěrů NKÚ vzniká LČR touto směnou každoroční škoda nejméně 1,5 mil Kč.

Martin Horálek