Logo Kohoutovice

Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 fi nančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze.

Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města Prahy
(dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť (dále jen „ÚzP“), u nichž jsou uloženy spisy poplatníků (dále jen „spravující ÚzP“). Územní pracoviště fi nančních úřadů jsou zřízena v obcích, v nichž do konce roku 2012 měly sídlo fi nanční úřady zřízené zákonem č. 531/1990 Sb., o územních fi nančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „původní FÚ“). Územní pracoviště, která se nenacházejí v sídle příslušného kraje, jsou stanovena Vyhláškou Ministerstva fi nancí č. 48/2012 Sb.

Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten fi nanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje, jsou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka uloženého na jednom spravujícím ÚzP příslušného fi nančního úřadu. Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je k 1. 1. 2013 provedeno automaticky z moci úřední, bez nutnosti jakéhokoli úkonu poplatníka. Nedochází-li tedy oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany poplatníka. Spravující ÚzP je určeno podle jednotného níže popsaného algoritmu.

Organizace správy daně z nemovitostí.pdf

Zdroj: www.kohoutovice.cz