Kohoutovický_potok_teče_do_SvratkyKrajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí oznámil návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Konkrétně v lokalitě „Údolí Kohoutovického potoka“.

Předpokládá se zmenšení výměry na 3,01 ha. Předmětem ochrany v této lokalitě je hluboce zařezané koryto Kohoutovického potoka s doprovodnými přírodně blízkými lesními porosty. Přednostním cílem je zachování přirozeného charakteru koryta vodního toku a stávající přírodě blízkých lesních geobiocenóz s výskytem zvácných chráněných druhů rostlin a to včetně doupných stromů, padlých kmenů a kmenových torz.

Pro přírodní památku Údolí Kohoutovického potoka bude namísto zákonného ochranného pásma stávajících 12,15 ha vyhlášeno specifické ochranné pásmo o rozloze 4,3 8ha.

Důvodem k modifikaci ochranného pásma je snaha dosáhnout stavu, kdy toto pásmo nebude již dále zasahovat zcela nesmyslně do asfaltové komunikace, trubních propustí a pozemků a nemovitostí na druhé straně silnice.

 

Kohoutovický_potok_teče_do_SvratkyZdroj a oficiální dokument oznámení naleznete zde.