Jan BartošekV úterý 7.5. 2013 se před Ministerstvem práce a sociálních věcí uskutečnil v dopoledních hodinách protestní happening s názvem Stop sKartám aneb Lurdy na MPSV. 

Tento protest realizovali společně Jan Bartošek, místopředseda KDU-ČSL pro sociální politiku a Václav Krása, předseda Národní rady zdravotně postižených. Společně protestovali proti nemravné praxi vnucování sKaret zdravotně postiženým a proti nucené rekvalifikaci jejich postižení, při které jsou často průkazky ZTP odebírány lidem bez končetin a jsou klasifikováni jako zdraví.
Proč je současné řešení špatné?

V projektu spatřujeme hned tři problematická místa. Jedním z nich je nakládání s citlivými daty, druhým pak údajná neziskovost operace sKarta. Třetím a největším problémem je její zbytečnost. Původní chvályhodný projekt pro kontrolu cca 65 000 zneužívačů sociálních dávek zcela zmutoval a vznikl produkt, který tuto funkcionalitu vůbec neobsahuje.

 

1.       Předání osobních údajů sociálních klientů je klíčovým parametrem smlouvy, bez něhož nemůže smluvní vztah fungovat. Jestliže Úřad pro ochranu osobních údajů došel k závěru, že Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nemá data poskytnout, pak je jediným možným řešenímzměna zákona a nikoliv změna smlouvy – zaplacením pokuty se totiž protiprávní vztah nezmění. Podle současného občanského zákoníku platí, že právní úkon, který je od počátku nemožný, je neplatný a neexistuje možnost neplatnost zhojit. MPSV tedy čelí právní nemožnosti data vydat a tudíž nemohlo podepsat smlouvu s tímto parametrem.

 

2.       K údajné neziskovosti operace sKarta připomínáme §12 Zákona 21/1992 Sb. O bankách

 

(1) Banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu je povinna při výkonu své činnosti postupovat obezřetně, zejména provádět obchody způsobem, který nepoškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů a neohrožuje bezpečnost a stabilitu banky.

 

(2) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu nesmí uzavírat smlouvy za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné, pro banku, zejména takové, které zavazují banku nebo pobočku banky z jiného než členského státu k hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění zjevně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě. Smlouvy uzavřené v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

 

Také je nutné vzít v úvahu, že Česká spořitelna, a.s. má i minoritní akcionáře, kteří do ní investovali z důvodů zhodnocení své investice, a takovýto neziskový postup by je poškodil.

 

3.       SKarta nechrání před zneužíváním dávek – Slibované úspory pro kontrolu zneužívání sociálních dávek vůbec nenastanou – protože karta ve svém softwarovém prostředí tuto funkcionalitu VŮBEC NEOBSAHUJE. Ani MPSV, ani nikdo z dodavatelů software, ani  Česká spořitelna totiž nevlastní průmyslový vzor, který implementaci této kontroly umožňuje.  Projekt je tedy něčím jiným, než za co se původně vydával. Zbývá otázka, zda se kvůli 65 000 potenciálních „zneužívačů“ dávek vyplatí tak nákladný projekt a zda nestačilo posílit terénní práci pracovníků Úřadu práce.

 

 

Naše řešení – OPEN CHOICE model

Navrhujeme takové řešení, které je levné pro stát a důstojné pro sociální klienty. Tímto navrhovaným řešením jeOtevřený model výplaty sociálních dávek, který umožňuje snížit stávající provozní náklady státu na hotovostní výplatu dávek prostřednictvím peněžních poukázek České pošty (složenek) při zachování možnosti tuto službu využívat, avšak zpoplatněně (to se již děje), dále umožňuje u vybraných (účelových) dávek v budoucnu kontrolovat jejich použití (zde je třeba znovu analyzovat jaký systém kontroly zavedeme) , také přinese možnost zapojení většího množství bank do systému (dle koncesních podmínek MPSV) či omezení vydávání speciální karty sociálních systémů jen na některé příjemce dávek (tam kde je to nezbytně nutné nebo těm, kteří si neotevřou běžný účet v některé ze zapojených bank) a konečně poskytne také možnost fyzické donášky dávky jejímu příjemci .

 

 

Jsme přesvědčeni, že zapojení dalších bank do výplaty sociálních dávek bude přínosné a nabídne hned několik výhod. Zapojení dalších bank zvýší transparentnost zavedení a provozování systému, omezí závislost státu na jediném vybraném soukromém subjektu, umožní zapojení České pošty, příp. dalších distribučních sítí do systému výplaty, naplní deklarovanou poptávku ze strany MPSV, odstraní monopolizaci systému a založí soutěž privátních subjektů.  Odstraní stigmatizaci příjemců dávky ve společnosti (nebude jedna jediná karta, kterou každý pozná) a díky vytvořenému konkurenčnímu prostředí přinese zvyšování kvality služeb pro klienty.

 

Je navrhované řešení realizovatelné?

Právní předpisy ani smluvní vztahy MPSV neomezují provedení systému karet sociálních systémů založeného na platformě podmínek MPSV. Systém umožňující výplatu prostřednictvím více bank je evidentně výhodnější jak pro MPSV, tak pro příjemce dávky.

Tento systém je v souladu s účelem zavedení karty sociálních systémů (elektronizace výplaty, identifikační funkce příjemce dávky a kontrola čerpání účelových dávek). Jeho vytvoření neznamená žádné významné náklady na straně státu.

Zůstává zachován princip, že smluvní partner MPSV (zajišťující výplatu dávek) neobdrží za svou službu žádné prostředky z veřejných zdrojů. Ponechání možnosti výběru (poskytovatele, resp. formy) na příjemcích dávek zlepší akceptaci systému příjemci dávek a eliminuje většinu námitek, jimž je stávající režim vystaven.

 

Alexandra Alvarová
tisková mluvčí KDU-ČSL

 Fotogalerie momentek z Happeningu:


Závěr