MOP BRNO, spol. s r.o., se sídlem Žebětínská 821/70, 623 00 B R N O, IČ 48910546, DIČ CZ 48910546, zapsaná v OR vedeném KS Brno v oddíle C, vložka 11462, má v předmětu podnikání:

 • silniční motorová doprava
 • realitní činnost
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví
 • poskytování technických služeb
 • technické činnosti v dopravě
 • velkoobchod
 • správa a údržba nemovitostí
 • poskytování služeb pro zahradnictví

 

Kontaktní údaje

Sídlo: Žebětínská 70, Brno 623 00 Bytová správa: Žebětínská 70, Brno 623 00
Tel.: 547 220 046 Tel.: 547 381 060
Email:mopbrno@mopbrno.cz Doprava a údržba zeleně: Žebětínská 47, Brno 623 00
Tel.: 547 381 257

Správa domů a bytů

Úřední hodiny:

Pondělí 7.00 – 11.30 hod 13.00 – 17.00 hod
Středa 7.00 – 9.30 hod 13.00 – 17.00 hod

Mimo úřední dny ….. po předchozí domluvě

Důležitá telefonní čísla:

Havarijní služba (voda, topení, elektroinstalace): 602 770 427, 547 221 874 … firma Richter
Havarijní služba (výtahy): 602 854 536 …… firma Cenek

V rámci vlastního výkonu činnosti související se zajišťováním správy, provozu a údržby bytového fondu, nebytových prostor a pozemků náležejících k těmto objektům, nabízíme provádění těchto služeb :

 1. vedeme a archivujeme agendu související se správou domů, bytů a nemovitostí, a to zejména:
  1. evidenci domů, pozemků a dalších objektů
  2. dokumenty související s pronájmem bytů a nebytových prostor :
   1. nájemní smlouvy
   2. evidenční listy bytů a nebytových prostor
   3. protokoly o předání bytů a nebytových prostor
   4. písemná vyjádření vlastníka k bytům a nebytovým prostorám
   5. výměr nájemného a služeb s tím spojených včetně agendy k tomu náležející a další údaje s využitím PC a programu DES.
  3. projektovou dokumentaci spravovaných objektů (pokud je k objektu předána)
  4. evidenci technického stavu domů a dalších spravovaných nemovitostí a příslušné doklady, zejména o vyhrazených technických zařízeních
  5. revizní zprávy o zkouškách a revizích technických zařízení ve spravovaných objektech
  6. žádanky a nahlášené požadavky na opravy ve spravovaných objektech
  7. smlouvy o dodávce služeb spojených s užíváním spravovaných objektů, s jejich údržbou a opravami
  8. stížnosti uživatelů bytů a nebytových prostor a stanoviska, případně odpovědi správce, nebo vlastníka nemovitosti k jejich řešení
 2. dále zajišťujeme zejména :
  1. běžné opravy a údržbu spravovaných objektů
  2. velké opravy, modernizace a rekonstrukce spravovaných objektů schválené vlastníkem na základě plánu investičních akcí na stávající kalendářní rok
  3. havarijní opravy, přičemž je správce povinen bezodkladně informovat vlastníka o vzniklé havarijní situaci ve spravovaném objektu
  4. podklady pro výběrová řízení dle zák.č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akce předem odsouhlasené vlastníkem
  5. přebírání objednaných prací od zhotovitelů, včetně kontrolování kvality a věcného odsouhlasení provedených prací.
 3. v rámci výkonu správy dále zajišťujeme provádění :
  1. úklidu společných prostor domů a venkovních prostranství souvisejících s nemovitostí na základě zvlášť uzavřené smlouvy o dílo a kontrolu kvality prováděného úklidu
  2. kontroly plnění smluvních vztahů v oblasti odvozu tuhého domovního odpadu a zabezpečování nápravy nedostatků
  3. sledování platnosti revizních zpráv o vyhrazených technických zařízeních a zajišťujeme jejich obnovování
  4. provozu a údržby zařízení ve spravovaných objektech (zejména vytápění a osvětlení společných částí domu, rozvody domácího telefonu, STA), včetně kontrol, zkoušek a revizí vyhrazených technických zařízení a odstraňování závad specifikovaných v revizních zprávách ve stanovených lhůtách
  5. výkonu práv a povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně ve spravovaných objektech
  6. provozu výtahů včetně oprav, pravidelných prohlídek a revizí
  7. dodávky vody (vodné a stočné) a dále dodávky teplé vody do bytů ve svěřených domech včetně zajištění provozu výměníkových stanic v domech
 4. dále k našim povinnostem v rámci provádění správy patří :
  1. zajišťování zpracování vyúčtování služeb poskytovaných nájemníkům nebo vlastníků jednotek v souvislosti s užíváním bytů (dodávky tepla, studené a teplé vody, stočné, el. energie pro společné prostory, úklid domů a společných prostor, úklid a zimní údržba chodníků, STA, výtah, odvoz TDO)
  2. vedení měsíční evidence plateb nájemného, záloh na služby a záloh do fondu oprav na základě podkladů vlastníka, zpracovávání měsíčních podkladů pro inkasní středisko (SIPO) a předávání v jednom vyhotovení těchto měsíčních předpisů nájemného vlastníkovi (právnické osobě společenství vlastníků jednotek domu), které předává správce inkasnímu středisku (SIPO) v termínech stanovených smlouvou mezi Českou poštou s.p. a vlastníkem
  3. na požádání mandanta zpracovávat podklady pro : – uzavření smluv na dodávku energií a služeb s jednotlivými dodavateli – uzavření pojištění nemovitého majetku d/ průběžně sledovat náklady na každý dům a byt /program DES/ a registrovat údaje o zaplacení faktur do patnácti dnů od jejich převzetí vlastníkem nebo pověřenou osobou (správcem).
  4. zajišťovat a třídit informace vedoucí ke vzniku, změně či zániku nájemních vztahů, k čemuž poskytne vlastník správci potřebnou součinnost
  5. projednávat a řešit stížnosti nájemníků nebo vlastníků jednotek, každou písemnou stížnost a její vyřízení dávat na vědomí vlastníkovi (společenství vlastníků jednotek domu)
  6. předložit každoročně do 15.12. vlastníkovi (společenství vlastníků jednotek domu) na následující rok návrh plánu investičních akcí a velkých oprav (zejména k odstranění havarijních stavů), a dalších akcí vyplývajících např. ze zákonných předpisů a to za účelem tvorby nezbytných finančních prostředků
  7. vést pro finanční útvar vlastníka (společenství vlastníků jednotek domu) v případě jeho požadavku hotovostní pokladnu příjmů a výdajů, přičemž k těmto finančním prostředkům se předpokládá předání pokladní knihy vlastníkem správci, kterou je povinen správce nejméně 2x měsíčně po dohodě s pověřeným pracovníkem finančního útvaru vlastníka předložit k zúčtování finančnímu útvaru vlastníka a finanční prostředky předat do pokladny vlastníka
  8. shromažďovat a předávat vlastníkovi (společenství vlastníků jednotek domu) informace k neoprávněně užívaným bytům ve formě podkladu pro řízení ve věci vyklizení těchto bytů, případně jménem vlastníka (společenství vlastníků jednotek domu) upozorňovat uživatele bytů a nebytových prostor na zjištěná porušování ustanovení Občanského zákoníku upravující užívání bytů nebo nebytového prostoru
  9. provádět ve spolupráci s vlastníkem (společenství vlastníků jednotek domu) průběžnou informovanost uživatelů bytů (vlastníků jednotek) svěřených mu do správy a to o věcech souvisejících s užíváním bytů a společných částí domu a k tomuto účelu využívat nástěnky v domech, vlastní písemná sdělení uživatelům – vlastníkům jednotek, místní tisk, oznamovací tabule v prostorách správy bytů, ÚMČ a jiné vhodné formy po odsouhlasení společenstvím vlastníků jednotek domu .

Na základě pověření a zvlášť vystavené plné moci vlastníkem (společenství vlastníků jednotek domu), jsme dále schopni zajišťovat pro vlastníka vymáhání dlužných pohledávek společenství vlastníků jednotek domu od dlužníků-uživatelů bytů a nebytových prostor nebo vlastníků jednotek, které vznikly z důvodu neuhrazení nájmu z bytů a nebytových prostor, hrazení záloh na služby a do fondu oprav, případně vyúčtování nedoplatků záloh za služby a fond oprav.

Předpokládáme, že další specifikace nabízených služeb a jejich rozsah, vzájemná práva a povinnosti vyplývající z případně uzavřeného smluvního vztahu, by měly být věcí osobního jednání pokud Vás naše nabídka zaujme.

 www.mopbrno.cz

– e-mail: mopbrno@mopbrno.cz